ࡱ> # !"$%&'()Root Entry F:SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8 WordDocument.6 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJOh+'0 4 D T `lt|AdministratorAdministratorNormalςNSMb10@P n3@5: <WPS Office_10.8.0.5874_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,\  (\dlKSOProductBuildVer2052-10.8.0.5874&660TableMData PF"KSKS.6  845JKK $hd " 85o @ 1.^NwؚlQ gPlQS ^NwؚlQ gPlQSbzN1985t^ /fNؚlQbD0^T%Џ{t:N;N%NRv'YWV gON0*bbk2018t^7g lQS;`DN1293NCQ b ghQD0c0SlQSSv^\:ggUSMO35[ L]10800N0 ASNN AS NN g bbN^NwYw?e^ NvASYy͑pؚlQ^NR lQS~~bSN^bfvؚlQ0N0N~lQ2900lQ̑ #ؚlQ6e9%Џ̑ z2600lQ̑0 2.^NwlQ^ gPlQS ^NwlQ^ gPlQSbzN1985t^ /fNlQ0ehh0S0NW@xev^0bDS~%{t:N;NN ͑pbD^T~%{ts_l N҉2m0W:S'YS+TؚlQ0ehh0SI{ vyr'YWV gON0vMRDN;`ϑ779NCQ XT];`Npe:N7000YN DN%ЏrQT~%HevOcVQ TLNHQ4ls^0N^bfؚlQyv23*N Sb^mؚlQTN'YehI{s N҉N'YR %Џ̑ z745.8lQ̑0vMRck(W^N蕌Neh0m-NSI{NLu~] zyv0 3.^Nweh^SU\ gPlQS ^Nweh^SU\ gPlQSbzN1994t^ /fNؚlQbD0^T%Џ{t:N;N%NRv'YWV gON0*b2018t^7glQS;`DN1200YNCQ qQ gL]6000YN0vMR hQDScؚlQyvqQ14*N vQ-Nck(W~~^`nؚ0noUls~I{(W^ؚlQyv5*N ^̑ z376lQ̑0ؚlQ%Џ{tyv9*N %Џ̑ z1402.82lQ̑ v^ gvQNY*NSؚlQSVwS%Џ{tyv0 4.^NN[NbD gPlQS ^NN[NbD gPlQSbzN1993t^8g /fNؚlQbD^:N;N YCQSSU\vV gON NRgWWSbؚlQbD^0%Џ{t0{Qb{tS^ؚlQDN{t0 lQSb g11[hQDbcP[lQS ;`DN200YNCQ XT]2200YN0vMR #^0%ЏT{tvؚlQyvqQ6*N vQ-N(W^yv2*N;`bD~177NCQ0 5.^NwؚlQSU\N gPlQS ^NwؚlQSU\N gPlQS:Nm3W8RNf@b N^lQS8RNx0004290200429 8R{y|ؚA0B ;N%NR/f6e9ؚlQ0ehhvbD0^06e9T{Qb{t0*b2017t^+g lQS;`DN165.23NCQ R_^\N N^lQSNvQDN90.23NCQ0lQS;N~%NR/f^[OؚlQ0[O_ؚlQTNsؚlQ^skv6e9T{Qb]\O bDybNNScOvsQT cP[lQSqQ5[ SP[lQS8[ RlQS2[0vMRlQScؚlQ̑ z158.12lQ̑ SؚlQ̑ z684.20lQ̑0 6.e| gPlQS e| gPlQSN1980t^~VRbybQ(W/nlQbz 1996t^~VRb/noRTY~8ybQ͑~ \O:NNƖVXYbDs^S_U\NR /fN[NlQyvbD0DyANR:N;NSO NlQvsQNNNNS~%:NeEQv~T'`{/n-NDON0vMRlQShQD0c0S15[ON *b2017t^^lQS;`DN52NCQ0 7.^NwWS|NbD^ gPlQS ^NwWS|NbD^ gPlQSN2012t^^~^NwNl?e^ybQbz #N^bDT?e^؏7ؚlQ^0~%T{t0*b2018t^7g lQSDN;`1932NCQ QDN879NCQ qQ gXT]5000YN #^0~%T{tvؚlQyvqQ25*Nk ;`1986lQ̑ ;`bD2798NCQ0vQ-N%ЏyvqQ838lQ̑ (W^yvqQ1095lQ̑ y{^yvqQ53lQ̑0 8.^NTT5uP[ gRN gPlQS ^NTT5uP[6e9N gPlQSN2002t^7g~^NwNl?e^ybQbz ~N#hQwlQTQ6e9T5uP[ N\Pf6e9v[e NSlQN(u49aS--|aSvSLT gR]\O 2012t^4gck_f T:N^NTT5uP[ gRN gPlQS0*b2018t^7g ;`DN41.15NCQ0 9.^N|ЏNN gPlQS ^N|ЏNN gPlQSbzN1999t^12g 2005t^(W/n;NgH N^hyNx03399 0;NNRR:NQL gR0sNirAm0Dn_S N'YgWW0s gXT];`pe~2.2NN lQS;`DN79NCQ0(W -NVSЏ~v:_ڋOON -N TR,{N ޏ~ Nt^ċ gwQbDN

@bdfhɿwme]SA7CJOJPJQJo(#CJOJPJQJo(mH sH nHtHCJOJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(#CJOJPJQJo(mH sH nHtHCJOJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(CJOJPJQJCJOJPJQJCJOJPJQJo(#CJOJPJQJo(mH sH nHtHCJOJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(CJOJPJQJo( &(*,HJZ \ ^ ` z | |tlbPF<CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(#CJOJPJQJo(mH sH nHtHCJOJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(OJPJQJo(CJOJPJQJo(#CJOJPJQJo(mH sH nHtHCJOJPJQJo(OJPJQJo( OJPJQJOJPJQJo( OJPJQJOJPJQJo( OJPJQJOJPJQJo( OJPJQJOJPJQJo( OJPJQJCJOJPJQJo(| B!H!`!b!r!t!z!!!!!!"" " "8":"<">"@"D"F"ü{qn>*CJPJo(nHtHCJo(nHtHUCJUCJo(nHtHCJo(nHtHCJo(nHtHUCJU>*OJPJQJo(OJPJQJo( OJPJQJOJPJQJo( OJPJQJOJPJQJo( OJPJQJOJPJQJo( OJPJQJOJPJQJo( OJPJQJ ~ $ B r a$$WD`a$$a$$a$$ a$$WD`a$$WD`WD`WD`WD`WD`<b~@d(J\ | !!WD`WD`WD` a$$1$WD` a$$1$WD`8$ 8$WD`8$WD ` a$$WD`WD`!!"""" "@"B"D"F"WD`G$WD` ,. A!#"$%S2P18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pV@Vcke a$$1$,CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH$A@$؞k=W[SONi@Nnfh5C?7<9w;<B2FF7N:N6US+ \=QiT$l@zs|x# 6( 0( 6 S ? (  `(( e,gFh 1C" # @ @ p# # !@